Általános szerződési feltételek

WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános rendelkezések

1. A szolgáltatás tárgya, az általános szerződési feltételek tartalma:

a) A szolgáltatás tárgya az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, amelynek keretében az Extreme Net Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) az Előfizető által előfizetett Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki jellemzőkkel (adatállomány kapacitás, processzor teljesítmény, virtuális memória, stb.) bíró tárhely igénybevételét biztosítja Előfizetőnek. Szolgáltató a szolgáltatását a https://xnhost.io oldalon keresztül kínálja. A Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásokat Előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon közzétett mindenkori érvényes árlistában, és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltekintve az egyedi szerződések sajátos rendelkezéseitől – a jelen ÁSZF és a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

b) Az ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeinek összefoglalása. A szolgáltatások célja: megbízhatóan működő tárhelyszolgáltatás biztosítása.

c) Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a felek az egyedi, előfizetői szerződésben rögzíthetik. A Szolgáltató és az Előfizető között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései. Egyedi szerződés alkalmazása esetén, az egyedi szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

d) Az Előfizető a regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, a mindenkori ÁSZF-et, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

e) Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra kötött Szerződésekre, valamint a Szerződések alapján nyújtott elektronikus szolgáltatásnak nem minősülő Kiegészítő Szolgáltatásokra is kiterjed.

f) Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvitáikat minden esetben békés, tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók, és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.

g) A Előfizetőlap online kitöltésével és elküldésével/feltöltésével és annak a Szolgáltató által e-mail útján történő visszaigazolásával szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint a Előfizető között.

2. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

Név: Extreme Net Kft.
Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 2. em.
Adószám: 14437081-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-994233
Telefon: +36 30 303 5831
Honlap: www.extremenet.hu
Email: info@extremenet.huII. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról

1. Webtárhely biztosítása

A webtárhely szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja az Előfizetővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti webtárhely csomagok biztosítását.

A webtárhely szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:

a) tárhely biztosítása
b) email fiók
c) adatbázis létrehozásának biztosítása
d) adatbázis tárterület biztosítása
e) adatforgalom biztosítása


Bármely szolgáltatás, ahol Szolgáltató lehetővé teszi, hogy Előfizető vagy Előfizető honlapján keresztül az Internet felhasználói adatokat töltsenek fel a szerverre, tehát bármilyen módon olyan adatok kerülnek fel a szerverre, amit nem a szolgáltató tölt fel rá, Tárhely szolgáltatásnak minősül.

A Tárhely szolgáltatás kizárólag az Előfizető által a szerverre feltöltött honlapok, adatok és programok Internet kapcsolatát, Internet felé továbbítását biztosítja az Internet felhasználói számára, nem tartalmaz semmilyen egyéb szolgáltatást.

Előfizető tudomásul veszi, hogy jogilag teljes mértékben felelős a tárhely szolgáltatásra telepített szoftverek jogtisztaságáért, Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató segítséget nyújt, vagy használatát javasolja.

A tárhely szolgáltatás keretében Előfizető önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületen elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, valamint a feltöltött tartalmak mentéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát előfizető rendelkezésére.

III. A Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységek és kapcsolattartás

A Szolgáltató kötelezettséget vállal az Előfizetővel szemben, hogy az általa igénybe vett szolgáltatásnak megfelelően, illetve a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati tevékenységeket biztosítja:

a) E-mailes ügyfélszolgálat

A hét minden napjára vonatkozóan biztosított ügyelet, mely keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a megkereséstől számítva 72 (hetvenkettő) órán belül reagál. Az ügyelet kizárólag az e-mailes megkeresésekre vonatkozik.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@xnhost.io

b) Általános telefonos ügyelet

Kizárólag munkaidőben, reggel 9 és este 17 között bárki által hívható ügyfélszolgálat, mely elsősorban az általános tájékoztatás nyújtását szolgálja Előfizetők és érdeklődők részére. Telefonszám: +36 30 303 5831

Felek egymás közötti kapcsolattartásban az elektronikus kapcsolattartást (e-mail) fogadják el hivatalosnak. Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

IV. A szerződéskötéséhez szükséges adatok

Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult a Szerződés megkötését megtagadni, így különösen abban az esetben, ha Előfizetőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van.

A szerződés megkötésének feltétele, hogy Előfizető a személyének azonosításához szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja:

a) Természetes személy esetén:
név, lakóhely, személyi igazolvány szám, mobil telefonszám és email cím. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek.

b) Nem természetes személy esetén:
Cégnév, székhely, adószám, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma, mobil telefonszáma és email címe.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Előfizető nem vagy hamisan adja meg, a szerződés a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

A Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében a IV. a) és b) pontban foglaltakon felül Szolgáltató jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását kérni Előfizetőtől.

Amennyiben az Előfizető bármely adata az szerződéskötést követően megváltozik, a Előfizető köteles azt a Szolgáltatónak 5 (öt) napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az abból eredő kárt kizárólag az Előfizető viseli.

Az adatok megadásakor Előfizető nem adhat meg trágár, a jóerkölcsöt vagy jóízlést sértő szavakat (jelszavakat, felhasználóneveket, e-mail címeket, stb.), továbbá köteles a valóságnak megfelelő adatok megadására, amelyek valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A jelen pontba ütköző adatok megadása esetén Szolgáltató indokolás nélkül megtagadhatja a Szerződés megkötését.

V. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

a) Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,0%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások.

b) A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szerződés megkötésétől és az előfizetési díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 8 (nyolc) munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít az előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

c) A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.

d) A Szolgáltató jogosult az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás díját Előfizető felé kiszámlázni. A havi számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez (pl. nagyobb tárhely vásárlása) kötött díjak, melyek a szolgáltatás igénybevételekor azonnal kiszámlázásra kerülnek. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet a Előfizető a szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

e) A szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

• Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
• Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat;
• Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
• Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése;
• VPN szerveren tilos bármiféle filemegosztási forgalmat generálni, valamint a szolgáltatást a Magyarország törvényeibe, rendeletibe ütköző cselekedetre használni.

f) A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az előfizető által a szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

• A Szolgáltató az előfizető tárhelyéről minden nap 0:00 órai kezdettel OnSite és OffSite biztonsági mentést készít. Ezekkel a teljes szolgáltatás vagy akár egyes fiókok is visszaállíthatóak, bármilyen nem várt üzemzavar esetén. A mentett adatokat 7 napra visszamenőleg napi szinten fizikailag és földrajzilag más helyen lévő szerveren megőrzi. Ezeket a mentéseket a Előfizető kérésére az Előfizető tárhelyére visszaállítja, vagy az Előfizető részére letöltés útján hozzáférhetővé teszi. A biztonsági mentések nagy száma és biztonságos tárolási módja ellenére a Szolgáltató javasolja, hogy a teljes adatbiztonság érdekében a felhasználók is rendszeresen készítsenek mentéseket tárhelyükről. Biztonsági mentésből adatvisszaállítás évente 1 (egy) alkalommal díjmentes, a további visszaállítások díja 25 000 Ft +ÁFA / alkalom. Előfizető a szolgáltatás megrendelésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató mindig csak a legutolsó biztonsági mentés adatait tudja visszaállítani. A biztonsági mentés elmaradásáért eredő esetleges károkért Szolgáltató nem felel

g) A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez az adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi kötelezettség.

h) A szolgáltató jogosult az előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

i) Szolgáltató jogosult (de nem köteles) a Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más, a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

j) Az Eker. tv. 2. § l) pontja alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

k) Ha büntetőeljárás során a bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, a Szolgáltató az elrendelésről szóló határozat kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül intézkedik az elektronikus úton közzétett jogellenes adat visszaállítható módon történő eltávolításáról. Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel teljesítésére kötelezett köteles a bíróság megnevezésével és a határozat számának a megjelölésével tájékoztatni a felhasználókat a tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról.

l) Ha büntetőeljárás során a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, a Szolgáltató az elrendelésről szóló határozatnak a bírósági végrehajtó általi átadásától számított 1 (egy) munkanapon belül intézkedik az elektronikus úton közzétett jogellenes adat végleges módon történő eltávolításáról. A végleges hozzáférhetetlenné tétel teljesítésére kötelezett köteles a bíróság megnevezésével és a határozat számának a megjelölésével tájékoztatni a felhasználókat a tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról.

m) Ha a bíróság az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a szolgáltatót, a szolgáltató az erről szóló határozat kézhezvételétől számított egy munkanapon belül az adatot ismételten hozzáférhetővé teszi.


VI. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

a) Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a tárgyhónap teljes idejére.

b) Előfizető tudomásul veszi, hogy részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők számára. Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak a megrendelt Szolgáltatás felett szerez a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot.

c) Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik. Előfizető köteles az általa elhelyezett adatokról biztonsági mentést készíteni.

d) Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az előfizetés felmondását eredményezik a szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.

e) Irányadó maximális használat, amennyiben nincs egyéb pontosítás: Processzor használat: 100%, memória használat: 512MB. A weboldalon feltüntetett csomagok -amennyiben nincs egyéb pontosítás- maximálisan havi egyszáz gigabájt forgalmat biztosítanak.

f) Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

g) Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az előfizető adatainak átadására egy, a szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. Éves előfizetés esetén a fizetési határidő lejárta után 15 nappal, havi fizetés esetén a fizetési határidő lejárta után 7 nappal korlátozzuk a tárhelyhez való hozzáférést, illetve a tárhelyen lévő adatokat töröljük)

h) Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 5 (öt) napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

i) Előfizető elfogadja, hogy nem használhatja a rendszer forrásainak több mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartoznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.

j) Előfizető elfogadja, hogy nem futtathat bármi féle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatók.

k) Előfizető nem futtathat:

IRCD vagy daemons típusú alkalmazásokat;
IRC-el azonos működéssel rendelkező programot;
bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.

l) Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:

• Videómegosztó weboldalt
• Torrent tracker
• Ingyenes játékmegosztó oldalakat
• Topsites
• IRC Szkriptek/Bots
• Proxy Szkriptek/Anonymizers
• Kalóz Szoftverek/Warezok
• Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
• IP Scanners
• Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
• Spam szkriptek, mail bombers
• Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
• File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
• Audio streaming
• Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
• Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
• Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
• MUDs/RPGs/PPBGs
• Gyülöletkeltő/Rasszista tartalmak
• Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
• Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
• Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
• Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)
• nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)
• Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
• PHP include -okra csak így hivatozhat: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”)

m) Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

n) Előfizető a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat harmadik személynek továbbadhatja, de ezt köteles írásban Szolgáltatónak bejelentenie. A bejelentési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza Szolgáltató azonnali felmondási jogát.

o) Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az Eker. tv. alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

p) Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.

VII. Adatvédelmi szabályzat

a) A Szolgáltató a regisztráció, illetve egyedi szerződések megkötése során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja tovább. Az Előfizető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Ektv. rendelkezései az irányadók.

b) Személyes adatok használata, annak másik fél számára való továbbadása kizárólag, amennyiben a törvény úgy rendelkezik vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete alapján lehetséges. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

c) A Előfizető által a regisztráció során választott jelszó titkosságának megőrzése a Előfizető felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.

VIII. Előfizetői szerződés létrejötte

1) Az előfizetői szerződés csak és kizárólag a Szolgáltató által működtetett online felületen keresztül, magyar nyelven, a megfelelő adatok megadásával és szerződési szándék megerősítésével köthető meg. A szerződés megkötésével Előfizető elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. A Szolgáltató köteles az Előfizető megrendelésének megérkezését az Előfizető felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

2) Szolgáltató internetes honlapján keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

3) A Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében a IV. a) és b) pontban foglaltakon felül Szolgáltató jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását kérni Előfizetőtől.

4) A cégbejegyzés alatt álló gazdasági társaság köteles a Szolgáltatónak a cégbejegyzési kérelem benyújtását tanúsító okiratot bemutatni. Előfizető tudomásul veszi, hogy a cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén a gazdasági társaság tagjai és vezető tisztségviselői a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:101. §-a szerint felelnek a gazdasági társaság, mint előtársaság kötelezettségeiért.

5) A gazdasági társaság bejegyzéséről vagy elutasításáról Előfizető köteles Szolgáltatót tájékoztatni, amennyiben Szolgáltató kéri, a szükséges iratok és dokumentumok bemutatásával.

IX. Szolgáltatás díja, fizetési feltételek

1) Előfizető a II. pontban felsorolt szolgáltatásokért meghatározott időszakonként – adott szolgáltatás függvényében havonta – szolgáltatási díjat fizet a Szolgáltatónak. A fizetési időpontok és feltételek az egyes szolgáltatások tekintetében:

a) Webtárhely biztosítás
A szolgáltatási díj teljesítésének esedékessége a szolgáltatás megrendelésének időpontja. Az Előfizető nem teljesítése esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, havi előfizetés esetén a fizetés elmaradását követő 7. naptól, éves előfizetés esetén a fizetés elmaradástól számított 15. naptól.

b) Rendszergazdai szolgáltatások
• Általános rendszergazdai support: 12 000 Ft + ÁFA megkezdett óránként
• Korábbi állapot visszaállítása meglévő tárhely esetén: Évente egyszer díjmentes, ezen felül kért visszaállítások díja 25 000 Ft + ÁFA /alkalom (ÁSZF. V.f).)
• Tárhely tartalmának lejárat utáni visszaállítása: egyszeri 50.000 Ft + ÁFA. A lejárat utáni visszaállítás a lejárat dátumától számított 30 napig lehetséges az utolsó biztonsági mentésből.

2.) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori árát illetően a Szolgáltató honlapján, az egyes szolgáltatásoknál feltüntetett árak az irányadók.

3.) A Szolgáltató a szolgáltatásról tárgyhónapot megelőző 15 (tizenöt) nappal kizárólag elektronikus számlát bocsát ki, mely(ek) az Előfizető egyedi admin felületéről érhetők el. A Szolgáltató egyszeri alkalommal elektronikus úton megkísérli a kapcsolattartói email cím(ek)re továbbítani az elektronikus számlákat. Előfizető kifejezett írásbeli kérelme alapján Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.

4.) A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül.

5.) Fizetési módok

a) PayPal
Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával PayPal fizetési módot használ, bizonyos esetekben az Automata PayPal fizetés (PayPal Fizetési Megállapodás/ PayPal Billing Agreement) elérhetővé válhat. Automata PayPal fizetés esetén a PayPal adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetők ki az esedékes díjbekérők. Ennek feltétele, hogy Előfizető egy PayPal-os fizetés alkalmával a PayPal fizetési felületén nyilatkozik arról, hogy PayPal Számlázási Megállapodást (PayPal Billing Agreement) kíván kötni és igénybe venni. Szolgáltató nem kezel és nem tárol PayPal jelszavakat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a PayPal belépési azonosító alapján azonosítja Szolgáltató a PayPal fiókot. Automata PayPal fizetés esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a PayPal fiókhoz tartozó PayPal egyenleget az előfizetési díjjal megterhelje. Az Automata PayPal fizetéshez való hozzájárulás bármikor törölhető az Online ügyfélkapu felületen vagy a PayPal szolgáltató felületén a "My preapproved payments" szekció alatt. Automata PayPal fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 2 nappal kerül felszámolásra. Sikertelen PayPal-terhelés esetén a PayPal legfeljebb 2 (kettő) további alkalommal kezdeményezi a fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az automata fizetés felfüggesztésre kerül.

b) Banki átutalás
Előfizető a szolgáltatás díját banki átutalással is kiegyenlítheti.

X. Számlatartozás esetén

a) Számlatartozás fennállása esetén, ha az Előfizetőnek 5 (öt) napot meghaladó tartozása van, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Előfizető bármely szolgáltatását korlátozza. A korlátozás mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében. Abban az esetben, ha az Előfizető a fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását, a Szolgáltató jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni (felfüggeszteni vagy korlátozni) a tartozás kiegyenlítéséig. Az ilyen okból keletkezett leállás időtartamára változatlan szolgáltatási díj fizetendő. A 30. napot követően Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására és a szolgáltatás törlésére.

b) Számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult a követelést engedményezni, másra átruházni. A követelés átruházása esetén Szolgáltató köteles a Előfizetőt 3 (három) napon belül értesíteni az új jogosult kilétéről, az engedményezett követelés pontos összegéről, az engedményezett összeg alapjául szolgáló havi díjak pontos kimutatásával. Az engedményezés, azaz az Előfizető részéről fennálló tartozás követelési jogának átadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően Előfizető nem a Szolgáltató, hanem az engedményes részére köteles teljesíteni a kimutatásban szereplő számla tartozását. A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra.

XI. Szerződés időtartama, módosítása, felmondása

a) A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Határozott idejű szerződés kötésére egyedi megállapodás esetén van lehetőség.

b) A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan is módosítani olyan esetekben, amikor a Szolgáltatón kívül álló okokból bizonyos költségek (például áramdíjak, internetkapcsolat költségei) jelentős mértékben emelkednek. Ekkor a Szolgáltató levélben vagy emailben értesíti a Előfizetőt a módosítani kívánt feltételekről. Ha az Előfizető a tájékoztatást követő 30 (harminc) napon belül nem tesz észrevételt vagy emel kifogást, akkor ez a módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Előfizető nem tartja elfogadhatónak az új feltételeket és ezt 30 (harminc) napon belül jelzi, akkor szerződését feltétel nélkül felbonthatja.

c) A korábban megkötött határozott idejű szerződések tekintetében az árakról és azok alakulásáról az egyéni szerződések rendelkeznek.

d) A II. pontban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a lejáratot megelőzően, a lejárat napján, valamint a lejáratot követően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatás lejártáról és felhívja figyelmét a következő időszaki teljesítésre. A kiküldött email figyelmen kívül hagyása nem vonja maga után a fizetési kötelezettség törlését. A Előfizető felelőssége olyan elérhetőséget megadni, melyet rendszeresen figyelemmel követ. Amennyiben olyan email címet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget ad meg, melyen nem elérhető, nem ellenőrzi, nem mentesül a fizetési kötelezettség alól.

e) Az Előfizető, függetlenül a szerződés időtartamától, rendes felmondással felmondhatja a szerződést a hónap végére, legkésőbb a hónap 15. napjáig. Meghatározott időre szóló szolgáltatás határidő előtti felmondása esetén a Szolgáltatót semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli, az Előfizető nem kérheti a szolgáltatási díj hátralevő idővel arányos csökkentését. Az Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

f) A számla kiállítása után a számlázási adatok módosítására kizárólag módosítási díj ellenében van lehetőség. Ennek a díja 1.000,-Ft+ÁFA/számla.

XII. Káresemények

a) A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a teljesítés napjától. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a szolgáltatási időszak teljes időtartama alatt. A szolgáltatásban, a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés következtében Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Szolgáltató ezt meghaladóan nem felel az Előfizető, illetve annak ügyfelei, valamint felhasználói felé azon veszteségekért, különösen adatvesztésért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatás meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy a Előfizető magatartása okozott.

b) A II. pontban felsorolt szolgáltatásokban a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés esetére, valamint a Szolgáltató egyéb hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra és szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Egyebekben Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárja.

c) Ha a leállás értesítés nélkül történik, a Szolgáltató a következő engedményeket teheti az Előfizető részére a leállás időtartamának arányában az adott hónapra vonatkozóan abban az esetben, ha az engedményt az előfizető kéri:

• 7-10 óra: szolgáltatási díj 30%-ának elengedése,
• 10-14 óra: szolgáltatási díj 50%-ának elengedése,
• Több mint 14 óra: szolgáltatási díj teljes elengedése.

d) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által okozott leállásért, valamint azon részleges vagy teljes leállásokért, amelyet más szolgáltatók eszközeiben bekövetkezett rendellenes konfiguráció vagy nem megfelelő működés eredményez.

e) Az Előfizető vállalja, hogy az esetleges jogellenes anyagokat, erre irányuló felszólítást követően a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni. Az ilyen okból bekövetkezett szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

f) Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más Szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

XIII. Különleges esetek

a) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető - az Internet általános szabályainak - nem megfelelően használja szolgáltatását. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:
• SPAM levelek küldése az interneten (kéretlen üzleti, ill. reklámcélú email-ek),
• Open relay mail server üzemeltetése,
• Email cím hamisítása,
• IP cím hamisítása,
• egyéb, a mindenkori, hatályos büntető törvénykönyvben minősített esetek.

A korlátozás időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

b) Erotikus tartalmak
Erotikus tartalmak esetén az Előfizetőnek minden esetben előre kell jeleznie szándékát a Szolgáltató felé és csak miután a tartalom jóváhagyásra került, töltheti fel azt. Erotikus tartalom tovább abban az esetben helyezhető el, amennyiben az Előfizető betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat és gondoskodik a megfelelő figyelmeztetések elhelyezéséről. Erotikus tartalmak feltöltése esetén az Előfizető köteles különös gondossággal eljárni, tekintettel a szerzői jogi védelemre, a reklámtevékenységet szabályozó rendeletekre és egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekre.

XIV. Általános tiltás alá eső tevékenységek

a) A Szolgáltató logójának vagy nevének használata olyan módon, hogy az az ügyfél kapcsolaton kívül más kapcsolatot sejtessen.

b) Tilos a Szolgáltató által bevezetett korlátozásokat, szabályozásokat megkerülni vagy arra törekedni.

c) A szerveren nem helyezhető el olyan tartalom, mely törvénybe, jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.

d) Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.

XV. Panaszkezelés

a) Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, az Előfizető a III. pontban feltüntetett ügyfélszolgálati lehetőségeken keresztül jelezheti. Az Előfizető által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.

b) Az Előfizető a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy emailen keresztül történő megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni.

c) Az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában.

d) A panasz elutasítása esetén az Előfizetőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati lehetőség.

XVI. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását annak hatálybalépését megelőző 30 (harminc) nappal a Szolgáltató Hirdetménnyel közzéteszi a Szolgáltató honlapján. Ha az Előfizető a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítása automatikus elfogadását vonja maga után.

Jelen ÁSZF 2019. június 18. napjától hatályos.